Choose Language:

  صفحه نخست > محصولات > لوازم جانبی استخر > تجهیزات نگهداری استخر 

قرص کلر و پودر کلر

جهت میکروب زدایی آب استخرها متداول ترین مورد مصرف کلر است عنصر کلر خود بصورت گاز بوده و جهت سهولت استفاده آن را با مواد دیگری ترکیب کرده و به شکل پودر یا قرص عرضه می گردد.
هنگامی که این مواد در آب قرار گیرند حل شده و گاز کلر موجود در آنها در آب آزاد می شود.
تفاوت عملکرد قرص کلر و پودر آن از اینجا ناشی می شود که کلر قرصی به صورت فشرده بوده و در یک زمان مشخص مقدار کمتری از کلر نسبت به نوع پودری در آب آزاد می شود که این میزان متناسب با درجه حرارت آب استخر می باشد لذا باید به تناسب مقدار بیشتری از آن در آب قرار گیرد اما مصرف نهایی آن با درجه اکتیویته آن تناسب دارد قرص های کلر معمولا ۹۰% و پودر کلر% ۷۰ پودرهای کلر(هیپو کلریت کلسیم) بعلت مواد آهکی که دارند نسبت به قرص کلر آب را کدر تر می کنند.